Nieuws

Nieuws

Openbaar onderzoek

19-04-2024

Op 16 april 2024 heeft de gemeenteraad van Bornem een besluit genomen, waarin ze het ontwerp- Beleidsplan Ruimte Bornem, voorlopig heeft vastgesteld, en waarbij ook een plan-milieueffectrapport (plan-MER) hoort.

Het ontwerp-Beleidsplan Ruimte Bornem bevat een strategische visie en twee beleidskaders, namelijk (1) Leefbare Dorpen en (2) Open Ruimte.

Voor het Beleidsplan Ruimte Bornem en het plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf maandag 6 mei 2024 tot en met zondag 4 augustus 2024 liggen beide plannen ter inzage op het gemeentehuis van Bornem. Het plan-MER kan u ook op afspraak inkijken bij het Team Omgevingseffecten in Brussel (Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel) of via de website www.omgevingvlaanderen.be.

U kan het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en de ontwerp-plan-MER ook, vanaf de aanvang van het openbaar onderzoek, volledig bekijken via de webpagina: https://aanboordinbornem.be/2040. Op deze webpagina vindt u tevens alle procesinformatie.

Op woensdag 19 juni wordt een infomarkt georganiseerd in zaal Kloosterheide.

Reacties op het ontwerp- Beleidsplan Ruimte Bornem en het ontwerp-plan-MER moeten uiterlijk op 4 augustus schriftelijk bezorgd en gericht worden aan het gemeentebestuur Bornem. Dit kan op volgende manieren:

Per e-mail aan omgeving@bornem.be Per aangetekend schrijven aan het gemeentebestuur Bornem, Hingenesteenweg 13 2880 Bornem Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis Bornem, Hingenesteenweg 13 2880 Bornem

Houd er rekening mee dat uw adviezen, opmerkingen of bezwaren voldoende duidelijk moeten zijn en met een duidelijke vermelding van het plan (Beleidsplan Ruimte of plan-MER) waarop u reageert.

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte

06-11-2023
De gemeente Bornem maakt voor haar grondgebied een Beleidsplan Ruimte op. Om de mogelijke effecten van het beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart.
Dit plan zal de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente sturen en vormgeven. Er is nog geen definitief beleidsplan opgesteld. Er bestaat wel al een conceptnota van het beleidsplan. Deze conceptnota vormt de eerste stap in het planningsproces.

Om de mogelijke effecten van het beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. Je wordt bij deze van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Je kan van 6 november tot en met 5 december 2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. Je kan de nota downloaden van de website omgeving.vlaanderen.be of inkijken na afspraak op het gemeentehuis van Bornem (www.bornem.be) en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Tot en met 5 december 2023 kan je jouw opmerkingen bezorgen via mail aan mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier omgeving.vlaanderen.be/digitaalinspreken-op-een-kennisgevingsnota. Je kan je reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar onderstaand adres. Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar Milieueffectrapportage | Departement Omgeving - Vlaamse (vlaanderen.be) of bellen naar het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten - Milieueffectrapportage
Plan-MER Beleidsplan Ruimte Bornem (PLMER308)
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Nieuws

Maak het ruimtelijk beleidsplan mee

28-10-2022

Met Blik op Bornem 2040 willen we Bornemnaren betrekken bij de opmaak van een nieuw ruimtelijk beleidsplan. Het beleidsplan is opgebouwd uit een strategische visie en een set beleidskaders. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke beleidsopties op lange termijn. De beleidskaders omschrijven acties en hebben een kortere looptijd.
We willen dus samen met onze inwoners werken aan een gemeente waar iedereen ruimte vindt om te wonen, te werken, te ontspannen, te ontmoeten, enzovoort. Dat doen we met een eerste fase waarin inwoners kunnen deelnemen aan de online bevraging. Bekijk zeker het filmpje aan het begin van de bevraging. Je krijgt hierin meer info over de bevraging zelf en over hoe je ze moet invullen.  
Inwoners die niet zo handig zijn met een computer of een smartphone helpen we uiteraard graag. Ze kunnen via 03 890 69 21 een afspraak maken bij dienst omgeving.

Het participatietraject verloopt in verschillende fases

Fase 1: online bevraging

Van 1 november tot 5 december 2022 kan je de bevraging online invullen en feedback geven. Met deze input komen we tot een gezamenlijk voorontwerp.

Fase 2: dialoogcafés

Tijdens dialoogcafés of praatavonden stellen we het voorontwerp van het ruimtelijk beleidsplan voor. We trekken hiervoor naar de deelgemeenten en organiseren er praatavonden voor alle geïnteresseerden. We serveren naast een drankje, toegankelijke info op maat van de burger.

Fase 3: openbaar onderzoek

Tijdens de fase van het openbaar onderzoek kunnen inwoners en belanghebbenden adviezen of bezwaren indienen. Deze worden teruggekoppeld naar de GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, die hierover adviezen formuleert.

Gemeenteraad

Tijdens het traject wordt tweemaal teruggekoppeld naar de gemeenteraad. Dit een eerste keer in juni 2023 zodat ook de gemeenteraadsleden feedback kunnen geven. Het plan wordt definitief ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van maart 2024. Daarna is het plan klaar en dient het als maatstaf om de ruimte in Bornem kwalitatief en duurzaam te gebruiken.