De weg naar het beleidsplan in mijlpalen

 • November 2022
  Participeerfase 1: We bevragen de Bornemnaren op dit digitaal forum. Inwoners die niet zo handig zijn met een computer of een smartphone kunnen een afspraak maken met dienst omgeving op het gemeentehuis via tel. 03 890 69 21.
  Ook de gemeentelijke adviesraad GECORO betrekken we intensief. In december verwerken we alle feedback.

 • Oktober 2022 t/m januari 2023
  We maken de strategische visie, de beleidskaders en het actieprogramma op. Het eerste voorontwerp is nu klaar.
 • Oktober 2023
  Participeerfase 2: We organiseren een consultatieronde bij de bewoners waarbij de het eerste voorontwerp aan hen voorleggen. We geven hier ook uitleg waar nodig en noteren vragen en/of opmerkingen. 
 • Oktober t/m november 2023
  De opmerkingen vanuit de consultatieronde worden bekeken en studiebureau OMGEVING maakt het tweede voorontwerp. Het college keurt het voorontwerp beleidsplan ruimte Bornem goed tijdens de eerste helft van november 2023. 

 • November 2023 t/m januari 2024
  Na de goedkeuring van voorontwerp 2 volgt een adviesronde bij bepaalde belanghebbenden zoals de GECORO en de deputatie van provincie Antwerpen. 

 • Februari t/m maart 2024
  Het studiebureau maakt een ontwerp van het beleidsplan op. Dat wordt in maart voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 
 • April 2024
  We leggen het beleidsplan een eerste keer voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden krijgen de kans om terug te koppelen en feedback te geven over het plan.
 • Mei t/m augustus 2024
  Participeerfase 3: Het openbaar onderzoek van het beleidsplan ruimte loopt. Tijdens deze fase kunnen adviezen of bezwaren worden ingediend.
 • September t/m oktober 2024
  We raadplegen de GECORO en we nemen de tijd om alle adviezen en bezwaren op het beleidsplan te verwerken (november 2023 – februari  2024).
 • November 2024
  We leggen het beleidsplan opnieuw voor aan de gemeenteraad. Deze keer officieel ter goedkeuring.
 • December 2024
  Het beleidsplan is klaar en dient vanaf nu als maatstaf om de ruimte in Bornem kwalitatief en duurzaam te gebruiken.