Ontwerpdriedaagse op 22, 23 en 24 maart

01-03-2023
De opmaak van het masterplan is aangeland in de tweede fase van het traject.

Via ontwerpend onderzoek werkt het ontwerpteam in maart aan enkele scenario’s en ontwerpingrepen die antwoord bieden aan de ruimtelijke uitdagingen van het dorp. Eind maart strijkt het ontwerpteam drie dagen neer in de dorpskern om samen met de gemeente, bewoners, experten en actoren verder na te denken over de toekomst van het dorp. We koppelen de scenario’s en verschillende ontwerpingrepen met jullie terug. De input verkregen op deze ontwerpdriedaagse wordt meegenomen en verwerkt richting een toekomstvisie voor de kern (Fase 3).

Op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 maart vat het ontwerpteam post in de Maakplaats in de Boomstraat. We nodigen diverse doelgroepen (bewoners, jongeren, senioren, handelaars, ...) uit om actief mee na denken met de ontwerpers rond verschillende thematische ontwerpsessies. Ook instanties die een belangrijke ruimtepositie innemen in de kern worden gehoord omtrent hun toekomstplannen. Zo kan samen gezocht worden naar mogelijke win-winsituaties en hefbomen. Hierbij denken we onder andere aan het ziekenhuis, het seniorencentrum SOLV, de verschillende scholen aanwezig in de kern,... Enkele (lokale) experten sluiten aan rond de ontwerptafel om hun kennis te delen.

Heb je zelf heel wat ideeën en suggesties voor de dorpskern? Ga dan tijdens deze ontwerpdriedaagse samen met ons aan de slag om de dorpskern mee vorm te geven! Kom op donderdag 23 maart om 17 of om 19 uur naar de Maakplaats. Het ontwerpteam presenteert de tussentijdse resultaten om 17 en 19 uur aan de hand van een korte plenaire presentatie. Nadien kan je tijdens een infomarkt met verschillende thematische tafels bij een drankje en een versnapering in gesprek gaan met het ontwerpteam, de diensten en het beleid en kan je je bezorgdheden delen.

Activeer je buren, vrienden en familie en schrijf je in via deze link met de vermelding van het aantal personen dat aanwezig zullen zijn.

Tot dan!

Nieuws

Een masterplan voor het centrum

06-12-2022

Geïnteresseerde inwoners konden tot 5/12/2022 een eerste bevraging rond het ruimtelijk beleidsplan invullen. Deze input wordt nu verwerkt en waar mogelijk mee opgenomen in het voorontwerp. Dat voorontwerp bespreken we in de loop van februari tijdens enkele dialoogcafé’s in de deelgemeenten.

Aan het Bornems ruimtelijk beleidsplan is ook een masterplan voor Bornem centrum gekoppeld. Het masterplan zet een koers uit voor de toekomst van het centrum zodat de beleidsmakers en andere actoren de juiste richting uit kunnen varen. De eerste fase bestaat uit een tweeledig onderzoek: het in beeld brengen van de ruimtelijke systemen enerzijds en de beleving van het dorpslandschap anderzijds. Om te komen tot een gedragen én realiseerbare toekomstvisie voor de kern van het dorp organiseren we in een eerste fase gerichte doelgroepbevragingen met interne en externe actoren. We nemen de acties van de ‘jonge wegweters’ uit 2021 mee als basis, waarin scholen uitgebreid bevraagd werden over veilige routes en fijne plekjes om te vertoeven in het centrum. Bovendien worden tijdens de maanden november en december ook nog volgende doelgroepen bevraagd:

Bornemse jeugdraad Het Seniorencentrum Onze Lieve Vrouw en de seniorenraad Onze dienst lokale economie, mobiliteit en erfgoed & toerisme

In februari gaan we over naar fase 2 en verwerken we de verkregen input uit de doelgroepbevragingen. Middenin deze fase strijkt het ontwerpteam drie dagen neer in de dorpskern om samen aan de slag te gaan met de betrokken stakeholders, diensten, experten en bewoners.

We richten ons op eind juni om een finaal gedragen masterplan klaar te hebben. Dat stellen we tijdens een slotevent voor aan bewoners en betrokkenen.